Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Yếu tố tác động đến bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo đảm an ninh kinh tế là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, các tội phạm xâm phạm hoạt động ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế...

Nâng cao chất lượng hoạt động của các chủ thể thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh – nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Lào Cai

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ thể thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân bao gồm: giám sát của tập thể Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và giám sát của cá nhân các đại biểu Hội đồng nhân dân...

Bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo đảm an sinh xã hội luôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân được phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro. Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW...

Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy nhằm tạo điều kiện giúp cho họ được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng nơi họ sinh sống, như: hỗ trợ tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe...

Phát triển đạo đức nhà giáo trong đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay 

(Quanlynhanuoc.vn) - Đạo đức nhà giáo là phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với đội ngũ giảng viên nói chung, giảng viên Quân đội nói riêng, bởi vậy, bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho đội ngũ học viên đào tạo giảng viên là việc làm cần thiết, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh...

Kiểm định nguồn động lực làm việc của công chức phường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đề xuất bộ tiêu chí kiểm định nguồn động lực làm việc của công chức phường gắn với địa bàn nghiên cứu cụ thể là TP. Hồ Chí Minh và đề xuất một số kiến nghị ban đầu ...

Thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Huyện Nhà Bè là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cha anh đã nối tiếp nhau lên đường chiến đấu chống giặc ngoại xâm vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Một số giải pháp phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đặc sản OCOP tại tỉnh Cao Bằng

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát huy tiềm năng, lợi thế của các sản phẩm ngành nghề nông thôn, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, truyền thống tại địa phương là hướng đi phát triển bền vững...

Quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội nêu cao vai trò, trách nhiệm và lòng tự tôn dân tộc của cán bộ, đảng viên và người dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, liên tục và lâu dài của cả hệ thống chính trị...

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn

(Quanlynhanuoc.vn) - Để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, đòi hỏi các trường chính trị tỉnh...